Ffoniwch ni nawr ar 01341 424650 - enquiries@trehernecaregroup.comEnglish

Ethos

Nod ein gwasanaeth yw galluogi unigolion i ddechrau bywyd newydd/dychwelyd neu barhau i fyw yn y gymuned. Rydym ni yma i alluogi, hwyluso, cefnogi a thywys unigolion tuag at fywyd gwerth chweil o fewn y gymuned cyhyd a bod eu galluoedd unigol yn caniatáu iddynt fod yn eu cartref eu hunain neu o fewn ein cyfleuster gofal preswyl bach.

Rydym ni’n rhoi hawliau’r rheiny yn ein gofal wrth wraidd ein hathroniaeth o ofal a chymorth. Rydym ni’n gweithio gydag unigolion i sicrhau y caiff eu hawliau eu cynnal a’u hyrwyddo ar bob adeg ym mhob agwedd ar eu bywydau.

Mae ein hethos yn adlewyrchu ein gwerthoedd sylfaenol:

 • Preifatrwydd, cyd-barch ac urddas
 • Arfer moesegol
 • Ansawdd
 • Diogelwch ac amgylchedd diogel
 • Dewis unigol
 • Hyrwyddo hyder, hunan-barch, hunan-werth a theimlo’n werthfawr
 • Hyrwyddo hawliau sifil
 • Grymuso
 • Cyflawniad a chyrhaeddiad
 • Cyfle cyfartal
 • Hyrwyddo unigoliaeth
 • Peidio â bod yn feirniadol
 • Adnabod amrywiaeth
 • Hyrwyddo cymryd rhan a chynnwys
 • Hyrwyddo rhyddid
 • Parchu cyfeiriadedd rhywiol (sicrhau bod hyn yn gyfreithlon)
 • Hyrwyddo a pharchu anghenion diwylliannol ac ysbrydol

Mae ein dull yn cefnogi ein hethos a’n gwerthoedd craidd:

 • Hyrwyddo lles corfforol, emosiynol a meddyliol
 • Canolbwytio ar ganlyniadau ar gyfer unigolion
 • Darparu pecynnau cymorth pwrpasol sydd wedi’u teilwra i’r unigolyn
 • Hyrwyddo a galluogi cyfleoedd gweithgarwch therapwtig (addysg, cyflogaeth, sgiliau bywyd ac ati)
 • Hyrwyddo a galluogi unigolion i gyfrannu at gymdeithas drwy ddigwyddiadau cymdeithasol/cymunedol
 • Bod yn arloesol ac yn barod i addasu
 • Diogelu
 • Dulliau sy’n canolbwyntio ar y person, cynhyrfiad isel, cymorth gweithredol, cymorth ymddygiad cadarnhaol
 • Cyfleoedd cymorth, ymyrryd ac adfer therapiwtig
 • Asesu a rheoli risg heb wrthwynebu risg
 • Rhoi cyfeiriad, hyrwyddo, annog, galluogi myfyrio ar dwf
 • Cefnogi a galluogi gwneud penderfyniadau cymwys
 • Cyfyngu cyn lleied â phosibl os yw unigolyn yn mynd i golli ei ryddid (sicrhau bod mesurau diogelu ar waith (DoLS/DiDS))

I sicrhau hyn, rydym ni’n:

 • Galluogi gweithlu cymwys sydd wedi’i hyfforddi’n dda
 • Sicrhau datblygiad proffesiynol parhaus
 • Sicrhau y caiff safonau eu gosod a’u cynnal

Polisi Preifatrwydd

© 2024 Treherne Care Group. Gwefan gan Delwedd